Ogłoszenie o pracę – trener

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni trenera do przeprowadzenia szkolenia „Szkoła dla Rodziców” skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz rodzin doznających lub zagrożonych przemocą.

Wymagania: posiadanie wymaganych kwalifikacji

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagane dokumenty:

 1. cv,
 2. dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 godzinę (60 min.) pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „logopeda”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Ogłoszenie o pracę – logopeda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni logopedę do wykonywania zadań z zakresu wsparcia logopedycznego: indywidualnego, skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.

Wymagania: posiadanie wymaganych kwalifikacji

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • 8 h miesięcznie

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia logopedycznego dzieciom i młodzieży
  biorącym udział w zajęciach świetlic środowiskowych,
 • współpraca z rodzicami dzieci korzystających z pomocy i wsparcia logopedy
 • współpraca w zakresie udzielanego poradnictwa logopedycznego z wychowawcami świetlic środowiskowych, asystentem rodziny i konsultantem ds. uzależnień
 • prowadzenie dokumentacji – karty pracy, sprawozdania z przeprowadzonych porad logopedycznych

Wymagane dokumenty:

 1. cv,
 2. dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 godzinę (60 min.) pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „logopeda”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Ogłoszenie o pracę – psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni psychologa do wykonywania zadań z zakresu wsparcia psychologicznego: indywidualnego, grupowego i rodzinnego, skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz rodzin doznających lub zagrożonych przemocą – osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież.

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • 40 h miesięcznie

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży
  w wieku od 6-17 lat biorących udział w zajęciach świetlic środowiskowych,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia  w świetlicach środowiskowych,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży
  w wieku od 6-17 lat doznającym przemocy bądź wychowującym się w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych przemocą,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dorosłym doznającym przemocy,
 • prowadzenie terapii rodzinnej z osobami korzystającymi z indywidualnej pomocy i wsparcia
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy
 • współpraca w zakresie udzielanego poradnictwa psychologicznego z wychowawcami świetlic środowiskowych, asystentem rodziny i konsultantem ds. uzależnień
 • prowadzenie dokumentacji – karty pracy, sprawozdania z przeprowadzonych porad psychologicznych

Wymagane dokumenty:

1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4) propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 (60 min.) godzinę pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „psycholog”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Świadczenie wychowawcze (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków na Program 500+ (świadczenie wychowawcze) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00, z tym, że w środy w godz. 8.00 – 17.00.

W celu sprawnej obsługi Programu 500+ Ośrodek będzie obsługiwał w wymienionych dniach nie więcej niż 60 interesantów dziennie. W związku z tym interesanci będą otrzymywać numery kolejkowe do 60-ciu dziennie. W środy liczba numerów będzie wynosiła 80.
Numery kolejkowe będą wydawane w GOPS w podanych dniach od godz. 8.00. Każda osoba otrzyma jeden numer, który będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w danym dniu.

UWAGA! W celu sprawnego obsłużenia wniosków w piątek nie będą przyjmowane ani wydawane wnioski w Programie 500+.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną w systemach bankowych i za pośrednictwem platformy ePUAP.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych wymienionych systemów.

Ponadto informujemy, że na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+, na wnioski złożone w terminie od 01.04.2016 do 01.07.2016 roku Ośrodek będzie miał 3 miesiące. Pierwsze wypłaty mogą być zatem zrealizowane w lipcu 2016 roku.

Pobierz druk wniosku:
wniosek 500+(załącznik nr 1)
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Pamiętaj aby druk wniosku oraz załączniki wypełnić dokładnie i czytelnie.
Sprawdź czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Brzeg Dolny, Rynek 18.

Od dnia 01.07.2016 roku wnioski będą wydawane i przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.00

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko REFERENT
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:
Pani Iwona Górniak-Dziedzic, zamieszkała w Brzegu Dolnym,
Pani Katarzyna Skupin, zamieszkała w Brzegu Dolnym.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Górniak-Dziedzic oraz Pani Katarzyna Skupin spełniają wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiadają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy z klientem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że obie kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności mogące zapewnić prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.