Szkolenia zawodowe 2014 – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brzeg Dolny, dnia 06 listopada 2014r

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Rynek 18, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: „Przeprowadzenie Szkoleń zawodowych” dla 2 uczestników projektu „Uwierz
w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
, wpłynęły 2 oferty:

  1. „Ośrodek Szkoleń Zawodowych”, ul. Szkolna 2/1, 56-100 Wołów. Łączna kwota oferty: 4 000,00 zł brutto. Otrzymana punktacja: 100,00 pkt.
  2. „O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński”, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo. Łączna kwota oferty/ 4 720,00 zł/brutto. Otrzymana punktacja: 84,75 pkt.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z kryteriami podanymi w zaproszeniu: cena brutto 100% = 100 pkt.

została wybrana oferta Firmy:

„Ośrodek Szkoleń Zawodowych”, ul. Szkolna 2/1, 56-100 Wołów. Łączna kwota oferty: 4 000,00 zł brutto. Otrzymana punktacja: 100,00 pkt.