Nabór na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO z dnia. 18.02.2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

REFERENT

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. obsługa komputera, znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
 8. znajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 9. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

II.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,
 2. znajomość programu komputerowego firmy „Signity” do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 3. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym,
 4. umiejętność analizy dokumentów,
 5. umiejętność w pracy z trudnym klientem,
 6. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniami wychowawczymi: przyjmowanie wniosków, przygotowywanie decyzji oraz list wypłat,
 2. prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym: przyjmowanie wniosków, wyliczanie świadczeń, przygotowywanie decyzji i sporządzanie list wypłat,
 3. obsługa systemów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnych,
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych, w tym: przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających prawo do świadczeń,  dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, umarzających lub rozkładających na raty itp.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolny, Rynek 18
Czas pracy: pełen etat (8 godzin dziennie)
Praca przy komputerze powyżej 4 godz./dobę

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczanie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.)

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiści lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny w terminie do 29.02.2016r. do godz. 15.00., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór-Referent.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wyniki naboru TUTAJ.