Ogłoszenie o pracę – logopeda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni logopedę do wykonywania zadań z zakresu wsparcia logopedycznego: indywidualnego, skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.

Nabór zakończony

Wymagania: posiadanie wymaganych kwalifikacji

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • 8 h miesięcznie

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia logopedycznego dzieciom i młodzieży
  biorącym udział w zajęciach świetlic środowiskowych,
 • współpraca z rodzicami dzieci korzystających z pomocy i wsparcia logopedy
 • współpraca w zakresie udzielanego poradnictwa logopedycznego z wychowawcami świetlic środowiskowych, asystentem rodziny i konsultantem ds. uzależnień
 • prowadzenie dokumentacji – karty pracy, sprawozdania z przeprowadzonych porad logopedycznych

Wymagane dokumenty:

 1. cv,
 2. dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
 3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 godzinę (60 min.) pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „logopeda”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”