Ogłoszenie o pracę – psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni psychologa do wykonywania zadań z zakresu wsparcia psychologicznego: indywidualnego, grupowego i rodzinnego, skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz rodzin doznających lub zagrożonych przemocą – osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież.Nabór zakończony

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie
 • 40 h miesięcznie

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży
  w wieku od 6-17 lat biorących udział w zajęciach świetlic środowiskowych,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia  w świetlicach środowiskowych,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży
  w wieku od 6-17 lat doznającym przemocy bądź wychowującym się w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych przemocą,
 • udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dorosłym doznającym przemocy,
 • prowadzenie terapii rodzinnej z osobami korzystającymi z indywidualnej pomocy i wsparcia
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy
 • współpraca w zakresie udzielanego poradnictwa psychologicznego z wychowawcami świetlic środowiskowych, asystentem rodziny i konsultantem ds. uzależnień
 • prowadzenie dokumentacji – karty pracy, sprawozdania z przeprowadzonych porad psychologicznych

Wymagane dokumenty:

1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4) propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 (60 min.) godzinę pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „psycholog”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”