Ogłoszenie o pracę – trener

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni trenera do przeprowadzenia szkolenia „Szkoła dla Rodziców”

Nabór zakończony
skierowanego do rodzin przeżywających trudności ze wskazaniem na rodziny dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz rodzin doznających lub zagrożonych przemocą.

Wymagania: posiadanie wymaganych kwalifikacji

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagane dokumenty:

  1. cv,
  2. dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach,
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  4. propozycję oczekiwanego wynagrodzenia za 1 godzinę (60 min.) pracy w kwocie brutto.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „logopeda”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (ul. Rynek 18) lub przesłać na adres: gops@brzegdolny.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”