PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – VIII.2017-VI.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym realizuje:
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017
CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z
organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z
innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej
potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania
pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu
włączenie społeczne.
OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do
Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego,
która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
d.a.i.a.i.1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
d.a.i.a.i.2. Sposób kwalifikacji:
-OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z
POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
-OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się
do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia
wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS
wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
-OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ
na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za
pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek
żywnościowych lub posiłków:
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech
artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a
wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1.1.groszek z marchewką 4 kg,
1.2. fasola biała 4 kg,
1.3.koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
1.4.buraczki wiórki 1,05 kg,
1.5.powidła śliwkowe 1,5 kg,
1.6.makaron jajeczny 4,5 kg,
1.7.makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
1.8. ryż biały 4 kg,
1.9.kasza gryczana 2 kg,
1.10. herbatniki maślane 0,6 kg,
1.11. mleko UHT 7 l,
1.12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
1.13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
1.14. szynka drobiowa 3 kg,
1.15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
1.16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
1.17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
1.18. cukier biały 4 kg,
1.19. olej rzepakowy 4 l,
1.20. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
1.21. miód wielokwiatowy 0,4 kg;
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności
gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są
przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in.
w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem
świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby
żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji
lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów
spożywczych do potrzeb rodzin .
6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana
jest nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z
OPL i OPS:
-warsztaty kulinarne;
-warsztaty edukacji ekonomicznej;
-warsztaty dietetyczne;
-warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w
miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali
zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzesz podopiecznych to:
-włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz
społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
-grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze,
matki z dziećmi, osoby samotne);
-pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
-pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
-wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.
Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.