Ogłoszenie o pracę-referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
NR KP.100.1.2019 z dnia. 13.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

REFERENT

Nabór zakończony


I. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    wykształcenie minimum średnie,
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    obsługa komputera, znajomość programów i technik komputerowych,
6)    znajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej,
7)    znajomość przepisów regulujących przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

II.  Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość programu komputerowego „Signity” do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego,
2)    doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym,
3)    umiejętność w pracy z trudnym klientem,
4)    predyspozycje osobowościowe: rzetelność, komunikatywność, , odpowiedzialność, obowiązkowość.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniami wychowawczymi tj.: przyjmowanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat,
2)    prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym: przyjmowanie wniosków, wyliczanie świadczeń, przygotowywanie decyzji administracyjnych i sporządzanie list wypłat,
3)    obsługa systemów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnych

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolny, Rynek 18
Czas pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo), praca przy komputerze powyżej 4 godz./dobę

V. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) + list motywacyjny,
2)    dokumenty poświadczające wykształcenie, umiejętności i doświadczenie
3)    oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5)    oświadczanie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z wyszczególnieniem dokumentów, których zgoda dotyczy.
6)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiści lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny w terminie do 25.03.2019r. do godz. 10.00., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy nr KP.100.1.2019.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu Dolnym Rynek 18 reprezentowany przez Kierownika.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Wojtasiewicz, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod.gops@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na podstawie Pani/Pana zgody, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka (gops.brzegdolny.pl). W pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru na stronie internetowej, z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali wpisani do protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, gdyż te dokumenty zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.
  Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury na stanowisko.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniuWyniki naboru