Ogłoszenie o pracę-referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
NR KP.100.1.2019 z dnia. 13.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

REFERENT

I. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    wykształcenie minimum średnie,
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    obsługa komputera, znajomość programów i technik komputerowych,
6)    znajomości zasad funkcjonowania administracji publicznej,
7)    znajomość przepisów regulujących przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

II.  Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość programu komputerowego „Signity” do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego,
2)    doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku urzędniczym,
3)    umiejętność w pracy z trudnym klientem,
4)    predyspozycje osobowościowe: rzetelność, komunikatywność, , odpowiedzialność, obowiązkowość.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami rodzicielskimi, świadczeniami wychowawczymi tj.: przyjmowanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat,
2)    prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym: przyjmowanie wniosków, wyliczanie świadczeń, przygotowywanie decyzji administracyjnych i sporządzanie list wypłat,
3)    obsługa systemów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnych

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolny, Rynek 18
Czas pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo), praca przy komputerze powyżej 4 godz./dobę

V. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) + list motywacyjny,
2)    dokumenty poświadczające wykształcenie, umiejętności i doświadczenie
3)    oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5)    oświadczanie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z wyszczególnieniem dokumentów, których zgoda dotyczy.
6)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiści lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny w terminie do 25.03.2019r. do godz. 10.00., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy nr KP.100.1.2019.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu Dolnym Rynek 18 reprezentowany przez Kierownika.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Wojtasiewicz, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod.gops@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na podstawie Pani/Pana zgody, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka (gops.brzegdolny.pl). W pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru na stronie internetowej, z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali wpisani do protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, gdyż te dokumenty zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.
  Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury na stanowisko.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – VIII.2018-VI.2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.        Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.       Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.        Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.         Artykuły warzywne i owocowe:
1.        groszek z marchewką 3,6 kg,
2.       fasola biała 3,6 kg,
3.       koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
4.       buraczki wiórki 1,05 kg,
5.       powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.       Artykuły skrobiowe:
1.        makaron jajeczny 4,5 kg,
2.       makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
3.       ryż biały 3 kg,
4.       kasza gryczana 1,5 kg,
5.       herbatniki maślane 0,8 kg,

3.       Artykuły mleczne:
1.        mleko UHT 7 l,
2.       ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.       Artykuły mięsne:
1.       szynka drobiowa 3 kg,
2.       szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
3.       pasztet wieprzowy 0,64 kg,
4.       kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
5.       filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.       Cukier
1.        cukier biały 4 kg,
2.       miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.       Tłuszcze
1.        olej rzepakowy 4 l,

7.    Dania gotowe
1.        gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2.       Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.       Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.       W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.       W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.       W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.       Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 – EFEKTY

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. We współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. Czytaj dalej

klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU DOLNYM

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym jest Kierownik Ośrodka z siedzibą 56-120 Brzeg Dolny, Rynek 18, e-mail gops@brzegdolny.pl;

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez adres e-mail gops@brzegdolny.pl lub listownie na adres siedziby administratora;

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;