Ogłoszenie o pracę – asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

 I. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)   posiada:

a)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia*  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)    wykształcenie średnie i szkolenie* z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

*Ww. szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3)   wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6)   posiada umiejętność podejmowania decyzji;

7)   stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność w prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

2)   samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3)   znajomość obsługi komputera, znajomość programów i technik komputerowych;

4)   doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

5)   predyspozycje osobowościowe: rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, obowiązkowość, odporność na stres, asertywność;

6)   prawo jazdy kat. B. oraz dysponowanie samochodem osobowym

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikami socjalnymi;

2)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

4)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

7)   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

8)   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9)   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

11)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

12)    sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

13)    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

14)    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

15)    realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: praca z rodziną na terenie Gminy Brzeg Dolny, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, pełen etat (40 godzin tygodniowo) .

V. Wymagane dokumenty:

1)   życiorys (CV) + kwestionariusz osobowy (wg załącznika);

2)   kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie;

3)   inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia;

4)  oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.. o pracownikach samorządowych.”;

5)  oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona.”;

6)   oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy);

7)   oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty prosimy złożyć osobiście lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny: w kopercie z dopiskiem Nabór-Asystent lub na adres mailowy: gops@brzegdolny.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Załącznik: kwestionariusz osobowy PDF / kwestionariusz osobowy RTF

Przygotowanie i dostawa posiłków 2017-wyniki

Stosownie do treści art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że licytacja elektroniczna z dn. 28.12.2017. na przygotowanie i dostawę posiłków zakończyła się ceną 8,20 za jeden posiłek, którą złożyła firma:
Alfa-catering Fabryka Imprez
Marek Rączkowski,
ul. Trzebnicka 88/3,
50-231 Wrocław

Przygotowanie i dostawa posiłków 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na
Przygotowanie i dostawę posiłków.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 19.12.2017, godzina 15:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (pok. 11).

Załączniki:
Ogłoszenie_BZP_630804-N-2017
Ogloszenie_portal_licytacji_L-439-2017

Zalacznik_nr1_do_ogloszenia_opis_przedmiotu_zamowienia

Zalacznik_nr2_do_ogloszenia_wzor_wniosku

Zalacznik_nr3_do_ogloszenia_oswiadczenie_z_art_25a

Zalacznik_nr4_do_ogloszenia_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zalacznik_nr5_do_ogloszenia_wzor_wykazu_zamowien

Zalacznik_nr6_do_ogloszenia_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego

Zalacznik_nr7_do_ogloszenia_wzor_umowy

Zalaczniki_do_ogłoszenia_do_edycji

WYNIK licytacji.

Zmiana godzin pracy

Informujemy, że od października 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest:

PONIEDZIAŁEK 7.30-17.00
WTOREK – 7.30-15.30
ŚRODA 7.30-15.30
CZWARTEK 7.30-15.30
PIĄTEK 7.30-14.00

Dodatkowo do 30 listopada 2017 r. wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+ przyjmowane i wydawane są w czwartki od 9.00-17.00

Informacja – ŚR, FA, 500+

Informujemy, że od 01.08.2017. wnioski na Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjne i Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+ będą wydawane i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, pok. nr 2 (parter) w następujących dniach:
od wtorku do środy w godzinach : od 9.00 do 14.00
w czwartek od godziny: 9.00 do 17.00

Od 01.08.2017r. do 30.11.2017r. w poniedziałki i piątki nie będzie odbywała się obsługa interesantów w wymienionym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że wzory wniosków (wraz z załącznikami) o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze (500+)
można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (link) a także ze strony BIP MRPiPS (link)

W związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. reguluje przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.