O Ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/46/90 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 1990 r oraz Uchwały Nr XVI/103/95 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 maja 1995 r. jako jednostka organizacyjna i budżetowa gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek został powołany w celu:

 1. umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji;
 2. umacniania rodziny.

Pracownicy socjalni oferują pomoc w zakresie:

 • pomocy prawnej, wsparcia emocjonalnego i psychologicznego
 • interwencji w środowisku rodzinnym
 • pomocy w kontaktach i załatwiania spraw w instytucjach takich jak ZUS, sąd, prokuratura i innych
 • pomocy finansowej i rzeczowej
 • dożywiania dzieci i dorosłych
 • wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci
 • usług opiekuńczych
 • kierowania do domów pomocy społecznej
 • poradnictwa socjalnego

Asystent rodziny udziela wsparcia w zakresie:

 • rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
 • rozwiązywania problemów wychowawczych i socjalnych
 • motywowania do wprowadzania zmian i zwiększenia aktywności rodziny
 • kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich
 • poradnictwa rodzinnego

Gminne świetlice środowiskowe oferują:

 • opiekę nad dziećmi
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia kulturalno – oświatowe
 • poradnictwo rodzinne
 • dożywianie

Poradnia problemów uzależnień oferuje:

 • pomoc psychologiczną osobom uzależnionym i współuzależnionym
 • poradnictwo prawne
 • pomoc w kontaktach z instytucjami (policja, sąd i inne)
 • skierowania do ośrodków terapeutycznych
 • poradnictwo socjaln

Podejmujemy działania w ramach interwencji kryzysowej:

 • wsparcie emocjonalne
 • pomoc psychologiczna, prawna i socjalna
 • udzielanie schronienia w mieszkaniu chronionym
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Udzielamy informacji dotyczących funkcjonowania:

 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpracujemy:
Środowiskowym Domem Samopomocy (Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie)
, który oferuje:
- opiekę i wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi opiekuńczo – terapeutyczne,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe,
- zajęcia kulturalno – oświatowe,
- pomoc prawną,
- wsparcie psychologiczne i emocjonalne,
- poradnictwo socjalne,
- posiłki

Centrum Przeciwdziałania Bezdomności prowadzone przez Stowarzyszenie Pro Bono oferuje:
- schronienie,
- pomoc prawną, finansową i rzeczową
- indywidualne programy wychodzenia z bezdomności
- poradnictwo socjalne
- posiłki

Jadłodajnia działająca cały rok, 7 dni w tygodniu oferuje:

 • gorący posiłek osobom potrzebującym

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę:

 • pracowników socjalnych
 • pedagogów
 • psychologów
 • konsultanta ds. uzależnień
 • asystentów rodziny
 • opiekunów domowych

Realizujemy również zadania wynikające z:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny