Statut

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
I Postanowienie ogólne
§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Brzeg Dolny.

§ 2.

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Brzeg Dolny.
2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Brzeg Dolny.
3. Ośrodek może używać nazwy skróconej „GOPS w Brzegu Dolnym”.
4. Ośrodek może posiadać własny znak graficzny.

II. Cele i zakres działania

§ 3.

1. Celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
3) doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem,
4) umacnianie rodziny

2. Zakres działania Ośrodka określają:
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw;
2) uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym i zarządzenia Burmistrza Brzegu Dolnego;
3) postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4.

Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) wykonywanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r., poz.163 ze zmianami) oraz wykonywanie niżej wymienionych zadań wynikających z innych ustaw:
a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114 ze zmianami) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie,
b) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 ze zmianami) poprzez organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób objętych ustawą,
c) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863 ze zmianami), poprzez prowadzenie spraw dotyczących przyznania Kart Dużej Rodziny i wydawaniu w tych sprawach decyzji administracyjnych,
d) ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169) poprzez prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadkach gdy egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się być bezskuteczna,
e) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zmianami), z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych jednostek, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
f) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390), w tym poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
g) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r., poz. 162) w zakresie prowadzenia spraw, w tym przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach wskazanych w ustawie,
h) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 ze zmianami), w zakresie prowadzenia postępowań o ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
i) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz.1286 ze zmianami) poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
j) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r., poz. 224 ze zmianami) poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii,
k) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014r., poz.1206 ze zmianami), poprzez prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom, o których mowa w tej ustawie,
l) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych.
2) aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej pomocy,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej,
4) wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą,
5) podejmowanie działań skierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu przemocy,
6) wspomaganie projektów na rzecz pomocy rodzinie.

§ 5.

Indywidualne sprawy z zakresu swojej działalności Ośrodek załatwia – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – w formie decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika Ośrodka lub jego zastępcę w ramach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 6.

1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach.
2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrodka.
3. Ośrodek może realizować swoje zadania przy pomocy wolontariuszy i zleceniobiorców

§ 7.

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Brzegu Dolnego.
3. Kierownik działa w granicach i na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
4. Kierownik wykonuje swoje funkcje przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego, którzy działają w ramach udzielonego im przez Kierownika umocowania i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
5. Zastępcę Kierownika i Głównego Księgowego zatrudnia Kierownik.
6. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków oraz odpowiedzialności Zastępcy i Głównego Księgowego ustala Kierownik.
7. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca.
8. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 8.

Burmistrz dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod względem:
1) prawidłowości wykonywania zadań statutowych,
2) właściwego wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele,
3) prawidłowego wykonywania zadań zleconych,
4) należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie technicznym budynków i innych obiektów budowlanych, przekazanych w celu wykonywania zadań statutowych.

IV. Gospodarka finansowa

§ 9.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z procedurą uregulowaną w odrębnych przepisach.
3. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych na ich realizację przez administrację rządową.
4. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy, zarządzanym przez Ośrodek.
5. Kontrolę nad realizacją budżetu Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy.

V. Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Ośrodek, jako jednostka budżetowa, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.