Statut

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem”, stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Brzeg Dolny.
§ 2.
Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.
§ 3.
 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rynku  w Brzegu Dolnym.
 2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Brzeg Dolny.
II. Zakres działania
§ 4.
Ośrodek jest powołany w celu organizacji i wykonywania zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie gminy Brzeg Dolny.
§ 5.
Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej,
2) praca socjalna,
3) analiza i ocena zjawisk rodząca zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
4) realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych,
5) rozwijanie form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury służącej pomocy społecznej,
7) organizowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) organizowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
9) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
10) udzielanie wsparcia osobom starszym i samotnym,
11) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym wykluczeniem  społecznym,
12) aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej pomocy,
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej,
14) wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą,
15) podejmowanie działań skierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu przemocy,
16) wykonywanie innych zadań na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy, przekazywanych przez organa gminy lub przyjętych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
17) Realizacja zadań gminy dotyczacych wspierania rodzin.
§ 6.
Swoje zadania Ośrodek realizuje poprzez:
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej, niepieniężnej i usług,
2)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
3)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób i rodzin z obszaru pomocy społecznej w tym na rzecz innych jednostek pomocy społecznej lub instytucji,
4) rozeznanie i analizę potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
5) kierowanie osób do właściwych organów celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
6)  kierowanie osób do domów pomocy społecznej, noclegowni, centrum integracji społecznej i innych tego typu placówek,
7)  udzielanie pomocy prawnej klientom Ośrodka w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych,
8)  organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, seniorów, inwalidów itp. środowisk samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,
9)  wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -
- wychowawczej.
10) prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
11) tworzenie i wykonywanie gminnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy,
12) tworzenie systemu wsparcia w środowisku,
13) powiadamianie Sądu o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania,
14) kierowanie wniosków do prokuratora w sprawach o ubezwłasnowolnienie,
15) wytaczanie powództw w sprawach alimentacyjnych i o ustaleniu ojcostwa oraz ustanowienie pełnomocnika w tych sprawach,
16) aplikowanie o środki finansowe z europejskiego funduszu społecznego za pomocą projektów systemowych i konkursowych,
17) poradnictwo w tym psychologiczne i prawne.
§ 7.
Indywidualne sprawy z zakresu swojej działalności Ośrodek załatwia – w przypadku przewidzianych przepisami prawa – w formie decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika Ośrodka lub jego zastępcę w ramach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
III. Zarządzanie i organizacja
§ 8.
 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach.
 2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrodka.
 3. Ośrodek może realizować swoje zadania przy pomocy wolontariuszy i zleceniobiorców.
§ 9.
 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Brzegu Dolnego.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
 3. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
 4. Kierownik nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy ze swoim zastępcą i głównym księgowym.
 5. Kierownik wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, którzy działają w ramach udzielonego im przez Kierownika umocowania i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 6. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków oraz odpowiedzialności zastępcy i głównego księgowego ustala Kierownik.
 7. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca.
 8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i reprezentuje wobec nich pracodawcę w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 10.
Burmistrz dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod względem:
1)    prawidłowości wykonywania zadań statutowych,
2)    właściwego wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele,
3)    prawidłowego wykonywania zadań zleconych,
4)    należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie technicznym budynków i innych obiektów budowlanych, przekazanych w celu wykonywania zadań statutowych.
IV. Gospodarka finansowa
§ 11.
 1. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z procedurą uregulowaną w odrębnych przepisach.
 2. Działalność Ośrodka jest finansowa w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych na ich realizację przez administrację rządową.
 3. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy zarządzanym przez Ośrodek.
 4. Kontrolę nad realizacją budżetu Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy.”
V. Postanowienia końcowe
§ 12 .
 1. Ośrodek, jako jednostka budżetowa, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. W sprawach, których nie reguluje statut, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.